Salgs- og leveringsbetingelser

Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, indgåede aftaler og leverancer fra Nutrimin A/S. Alle forhold i salgs- og leveringsbetingelserne er gældende medmindre andet er skriftligt aftalt.

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er angivet i danske kr. excl. moms. Prisen afgøres i forhold til leveringsdagens pris medmindre andet er aftalt i en salgsrammeordre.

Fosforafgifter og råvareafgifter mv. til Plantedirektoratet forbeholder sælger sig at fakturere til køber i forbindelse med leverancer, hvor disse er pålagt. Aftalte salgspriser kan reguleres i forhold til ændringer i import pålagte afgifter.

Prislister er kun bindende i det tilfælde, hvor salgsrammeordren henviser til dem.

Betalingsfristen vil fremgå af faktura og er fakturadato + 8 dage.

Nutrimin A/S er berettiget til at opkræve rykkergebyr og morarenter ved for sen betaling. Det leverede er sælgers ejendom, indtil betaling har fundet sted.

Fradrag/tillæg - Sækkevarer

Med mindre andet er aftalt gælder følgende fradrag/tillæg:

Minimum kg    Rabat-tillæg kr. pr. 100 kg
0 25,00

1.500

10,00

3.000 0,00
5.000 -4,00
10.000 -6,00
16.000 -8,00
22.000 -10,00

 

Fradrag/tillæg - Løsvarer

Med mindre andet er aftalt gælder følgende fradrag/tillæg:

Minimum kg    Rabat-tillæg kr. pr. 100 kg
3.000 10,00
6.000 0,00
12.000 -5,00
18.000 -6,00

24.000

-7,00

Prisen er pr. 100 kg basis 6.000-11.999 kg leveret pr. leveringsadresse aflæsset i silo, der kan håndtere op til 2 bar tryk. Levering af løsmineraler sker med tankbil i nummermærkede siloer. For fri levering skal der bestilles minimum 3 T løsmineraler.

Bestillingsfrister

Bestillingsfrist for levering af varer på varetur og for løsmineraler er senest 5 hverdage før leveringsdagen.

Hasteleverancer tillægges et gebyr på 350,00 kr. pr. leverance. 

Leveringsbetingelser

Varer leveres til adressen på varetur ved køb af min. 1000 kg eller for min. kr. 2.500,00. Bestilling under 1000 kg. eller 2.500 kr. tillægges fragtomkostninger på kr. 250,00.

Pallerne er som udgangspunkt byttepaller. De debiteres med kr. 100,00 og krediteres med kr. 50,00 ved godkendt stand, med forbehold for varer der handles på engangspaller. Ved negativ pallesaldo krediteres returpaller, ud over det leverede antal, med kr. 25. 

Levering af løsmineraler sker med tankbil i nummermærkede silorør. For fri levering skal der bestilles minimum 3 tons løsmineraler.

Køber kan frit disponere over varerne når leverancen er modtaget på den angivne leveringsadresse.

Kvalitet og sporbarhed

Varen leveres med den aftalte kvalitets- og råvaresammensætning i henhold til de på varen angivne etiketter. Dog har Nutrimin A/S ret til at tilpasse indholdet i henhold til eventuelle ændrede krav fra EU eller regeringen. Køber accepterer mindre udsving i indholdssammensætningen, dog altid indenfor gældende lovmæssige rammer.

I henhold til EU forordning 178/2002, skal Nutrimin's varer til enhver tid kunne spores mindst et handelssted tilbage. Opfylder Nutrimin A/S ikke dette krav er køber berettiget til at afvise varen.

Salgsrammeordre

En given salgsrammeordre med Nutrimin A/S skal indeholde:

Periode, Prisaftale excl. div. afgifter, Vare/produkt, Mængde.

Evt. særlige forhold, herunder afvigelser fra Nutrimin's salgs- og leveringsbetingelser.

Kontraktmængder

Varerne leveres ligeligt i den aftalte periode i henhold til salgsrammeordren. Afvigelse herfra betragtes som væsentlig misligholdelse og dermed ophævelsesgrund. Ved aftaleperiodens udløb eller ved ophør med aftagelse forinden kan sælger også vælge at betragte et restkvantum som annulleret eller forlænge aftaleperioden.

Nutrimin A/S er berettiget til at kræve differenceafregning af ikke aftagen mængde. Ændringer i købers produktionsforhold fritager ikke køber fra at aftage det aftalte kvantum.

Modtagekontrol/mangler

Køber er forpligtet til at undersøge varen og kontrollere hvorvidt mængden er i overensstemmelse med den indgåede aftale, i det køber modtager varen. Køber skal sikre ansvarlig behandling og opbevaring af produkterne.

Ønsker køber at reklamere over eventuelle mangler i mængde eller kvalitet, skal dette ske straks efterfølgende at manglen er konstateret. Såfremt køber har opdaget, eller burde have opdaget, manglen, og ikke har reklameret som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Beviset for mangler i kvalitet kan kun ske ud fra læsseprøver, og ikke fra købers silo eller lignende.

Efter reklamation kan køber kræve omlevering eller efterlevering. Udbedres manglen efterfølgende ikke, har køber ret til at hæve salgsrammeordren. Dette meddeles skriftligt til sælger.

Køber er forpligtet til at begrænse følgeskader bedst muligt. Køber kan kræve erstatning for sit dokumenterbare tab, dog ikke mere end leverancens værdi.

Ansvar for tingsskade (& dyr)

Er de leverede varer direkte årsag til skade i købers produktion, kan køber kræve erstatning. Dog er det en betingelse at køber nøje har fulgt medfølgende brugsanvisninger, og at leverancens defekt bevises ud fra udtagne læsseprøver og ikke fra købers silo eller lignende. Dog hæfter Nutrimin A/S i intet tilfælde for indirekte tab som tidstab, driftstab, avancetab mv. Der henvises i øvrigt til gældende lovgivning om produktansvar.

I det omfang de solgte genstande videresælges gælder følgende:
Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller tab som sælger efter ovennævnte ikke er ansvarlig for.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden part herom.

Force majeure

Nutrimin A/S så vel som køber er i øvrigt fri for ansvar for brud på aftale i det omfang at dette skyldes omstændigheder som parterne ikke er herre over. Som eksempler på force majeure kan nævnes krig, brand, strejke eller lockout, mangel på energiforsyning, vareknaphed, sygdom, manglende leverance fra leverandører mv. Den part som påberåber sig sådanne forhold, skal straks skriftlig underrette den anden part. Ophæves en salgsrammeordre jf. force majeure forhold skal dette ligeledes meddeles skriftligt indenfor en rimelig tidsperiode. 

Tvistigheder

Opstår der tvistigheder i forbindelse med salgsrammeordren og de tilhørende bestemmelser skal disse afgøres efter dansk rets regler med Sø- og handelsretten som værneting. Kan parterne enes om voldgift udpeger hver part en voldgifts-mand. Sø- og Handelsretten udpeger den tredje voldgiftsmand, som formand for nævnet. En voldgiftskendelse er endelig. 

Se en printvenlig pdf af vores salgs- og leveringsbetingelser her.