Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, indgåede aftaler og leverancer fra Nutrimin A/S. Alle forhold i salgs- og leveringsbetingelserne er gældende, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er angivet i danske kr. ekskl. moms. Prisen afgøres i forhold til prisen på leveringsdagen, medmindre andet er aftalt i en salgsrammeordre.

Fosforafgifter og råvareafgifter mv. til statskassen forbeholder sælger sig ret til at fakturere køber for i forbindelse med leverancer, hvor disse er pålagt. Aftalte salgspriser kan reguleres i forhold til ændringer i import pålagte afgifter.

Prislister er kun bindende i det tilfælde, hvor salgsrammeordren henviser til dem.

Betalingsfristen vil fremgå af faktura og er fakturadato + 8 dage.

Nutrimin A/S er berettiget til at opkræve rykkergebyr og morarenter ved for sen betaling. Det leverede er sælgers ejendom til betaling har fundet sted.

Fradrag/tillæg – Sækkevarer

Med mindre andet er aftalt, gælder følgende fradrag/tillæg:

Minimum kg Rabat-tillæg kr. pr. 100 kg
0 25,00
1.500 10,00
3.000 0,00
5.000 -4,00
10.000 -6,00
16.000 -8,00
22.000 -10,00

Fradrag/tillæg – Løsvarer

Med mindre andet er aftalt, gælder følgende fradrag/tillæg:

Minimum kg Rabat-tillæg kr. pr. 100 kg
3.000 10,00
6.000 0,00
12.000 -5,00
18.000 -6,00
24.000 -7,00

Prisen er pr. 100 kg basis 6.000-11.999 kg leveret pr. leveringsadresse aflæsset i silo, der kan håndtere op til 2 bar tryk. Levering af løsmineraler sker med tankbil i nummermærkede siloer. For fri levering skal der bestilles minimum 3 tons løsmineraler.

Bestillingsfrister

Bestillingsfristen for levering af varer på varetur og for løsmineraler er senest 5 hverdage før leveringsdagen.

Hasteleverancer tillægges et gebyr på 350 kr. pr. leverance.

Leveringsbetingelser

Varer leveres til adressen på varetur ved køb af min. 1000 kg eller for min. kr. 2.500. Bestilling under 1000 kg eller 2.500 kr. tillægges fragtomkostninger på 250 kr.

Pallerne er som udgangspunkt byttepaller. De debiteres med kr. 100 og krediteres med 50 kr. ved godkendt stand med forbehold for varer, der handles på engangspaller. Ved negativ pallesaldo krediteres returpaller ud over det leverede antal med 25 kr.

Levering af løsmineraler sker med tankbil i nummermærkede silorør. For fri levering skal der bestilles minimum 3 tons løsmineraler.

Køber kan frit disponere over varerne, når leverancen er modtaget på den angivne leveringsadresse.

Kvalitet og sporbarhed

Varen leveres med den aftalte kvalitets- og råvaresammensætning i henhold til de på varen angivne etiketter. Dog har Nutrimin A/S ret til at tilpasse indholdet i henhold til eventuelle ændrede krav fra EU eller Regeringen. Køber accepterer mindre udsving i indholdssammensætningen, som dog altid ligger indenfor gældende lovmæssige rammer.

I henhold til EU forordning 178/2002 skal Nutrimins varer til enhver tid kunne spores mindst et handelssted tilbage. Opfylder Nutrimin A/S ikke dette krav, er køber berettiget til at afvise varen.

Salgsrammeordre

En given salgsrammeordre med Nutrimin A/S skal indeholde:

Periode, Prisaftale ekskl. div. afgifter, Vare/produkt, Mængde.

Evt. særlige forhold, herunder afvigelser fra Nutrimins salgs- og leveringsbetingelser.

Kontraktmængder

Varerne leveres ligeligt i den aftalte periode i henhold til salgsrammeordren. Afvigelse herfra betragtes som væsentlig misligholdelse og dermed ophævelsesgrund. Ved aftaleperiodens udløb eller ved ophør med aftagelse forinden kan sælger også vælge at betragte et restkvantum som annulleret eller forlænge aftaleperioden.

Nutrimin A/S er berettiget til at kræve differenceafregning af ikke aftaget mængde. Ændringer i købers produktionsforhold fritager ikke køber fra at aftage det aftalte kvantum.

Modtagekontrol/mangler

Køber er forpligtet til at undersøge varen og kontrollere, hvorvidt mængden er i overensstemmelse med den indgåede aftale, idet køber modtager varen. Køber skal sikre ansvarlig behandling og opbevaring af produkterne.

Ønsker køber at reklamere over eventuelle mangler i mængde eller kvalitet, skal dette ske straks efter at manglen er konstateret. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke har reklameret som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Beviset for mangler i kvalitet kan kun ske ud fra læsseprøver og ikke fra købers silo eller lignende.

Efter reklamation kan køber kræve omlevering eller efterlevering. Udbedres manglen efterfølgende ikke, har køber ret til at hæve salgsrammeordren. Dette meddeles skriftligt til sælger.

Køber er forpligtet til at begrænse følgeskader bedst muligt. Køber kan kræve erstatning for dokumenteret tab dog ikke mere end leverancens værdi.

Ansvar for tingskade (& dyr)

Er de leverede varer direkte årsag til skade i købers produktion, kan køber kræve erstatning. Dog er det en betingelse, at køber nøje har fulgt medfølgende brugsanvisninger, og at leverancens defekt bevises ud fra læsseprøver og ikke fra købers silo eller lignende. Dog hæfter Nutrimin A/S i intet tilfælde for indirekte tab, såsom tidstab, driftstab, avancetab m.v. Der henvises i øvrigt til gældende lovgivning om produktansvar.

I det omfang de solgte genstande videresælges gælder følgende:
Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller tab, som sælger efter ovennævnte ikke er ansvarlig for.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden part herom.

Force majeure

Nutrimin A/S såvel som køber er i øvrigt fri for ansvar for brud på aftale i det omfang, at dette skyldes omstændigheder, som parterne ikke er herre over. Som eksempler på force majeure kan nævnes krig, brand, strejke eller lockout, mangel på energiforsyning, vareknaphed, sygdom, manglende leverance fra leverandører m.v. Den part, som påberåber sig sådanne forhold, skal straks skriftligt underrette den anden part. Ophæves en salgsrammeordre jf. force majeure forhold skal dette ligeledes meddeles skriftligt indenfor en rimelig tidsperiode.

Tvistigheder

Opstår der tvistigheder i forbindelse med salgsrammeordren og de tilhørende bestemmelser, skal disse afgøres efter dansk lovgivning med Sø- og Handelsretten som værneting. Kan parterne enes om voldgift, udpeger hver part en voldgiftsmand. Sø- og Handelsretten udpeger den tredje voldgiftsmand som formand for nævnet. En voldgiftskendelse er endelig.

Tilmeld dig Nutrimin markedsinformation

I vores Nyhedsbrev kan du bl.a. læse ugebrevet fra Agrocom og om cases fra det virkelige liv. Derudover holder vi dig opdateret om nye produkter, foderløsninger og dyretrivsel i stalden.