Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, indgåede aftaler og leverancer fra Nutrimin A/S. Alle forhold i salgs- og leveringsbetingelserne er gældende, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er angivet i danske kr. ekskl. moms. Prisen afgøres i forhold til leveringsdagens pris, medmindre andet er aftalt i en salgsrammeordre.

Råvareafgifter mv. til FVST forbeholder sælger sig ret til at fakturere til køber i forbindelse med leverancer, hvor disse er pålagt. Aftalte salgspriser kan reguleres i forhold til ændringer i import pålagte afgifter.

Prislister er kun bindende i det tilfælde, hvor salgsrammeordren henviser til dem.

Betalingsfristen vil fremgå af faktura og er fakturadato + 8 dage.

Nutrimin A/S er berettiget til at opkræve rykkergebyr og morarenter ved for sen betaling. Det leverede er sælgers ejendom, indtil betaling har fundet sted.

Fradrag/tillæg – Sækkevarer

Med mindre andet er aftalt, gælder følgende fradrag/tillæg:

Minimum kg Rabat-tillæg kr. pr. 100 kg
0 25,00
1.500 10,00
3.000 0,00
5.000 -4,00
10.000 -6,00
16.000 -8,00
22.000 -10,00

Prisen er pr. 100 kg basis 3.000-4.999 kg leveret i bigbags á 1000 kg.

Pristillæg ved bigbags á 500 kg er kr. 5,00/100 kg og ved småsække kr. 15,00/100 kg.

Fradrag/tillæg – Løsvarer

Med mindre andet er aftalt, gælder følgende fradrag/tillæg:

Minimum kg Rabat-tillæg kr. pr. 100 kg
3.000 10,00
6.000 0,00
12.000 -5,00
18.000 -6,00
24.000 -7,00

Prisen er pr. 100 kg basis 6.000-11.999 kg leveret pr. leveringsadresse aflæsset i silo der kan håndtere op til 2 bar tryk. Levering af løsmineraler sker med tankbil i nummermærkede silorør. For fri levering skal der bestilles minimum 3 tons løsmineraler.

Bestillingsfrister

Bestillingsfrist for levering af varer på varetur og for løsmineraler er senest 5 hverdage før leveringsdagen.

Bestillingsfrist for levering af varer med receptændringer på varetur og for løsmineraler er senest 7 hverdage før leveringsdagen.

Hasteleverancer tillægges et gebyr på kr. 350,00 pr. leverance

Leveringsbetingelser

Varer leveres til adressen på varetur ved køb af min. 750 kg og køb for kr. 2.500,00 pr. ordre.

Bestilling under 750 kg og kr.2.500 tillægges fragtomkostninger på kr. 250,00.

Pallerne er som udgangspunkt byttepaller. De debiteres med kr. 175,00 og krediteres med kr. 85,00 ved godkendt stand, med forbehold for varer, der handles på engangspaller. Ved negativ pallesaldo krediteres returpaller, ud over det leverede antal, med kr. 25.

Levering af løsmineraler sker med tankbil i nummermærkede silorør. For fri levering skal der bestilles minimum 3 tons løsmineraler.

Køber kan frit disponere over varerne når leverancen er modtaget på den angivne leveringsadresse.

Kvalitet og sporbarhed

Varen leveres med den aftale kvalitets- og råvaresammensætning i henhold til de på varen angivne etiketter. Dog har Nutrimin A/S ret til at tilpasse indholdet i henhold til eventuelle ændrede krav fra EU eller regeringen. Køber accepterer mindre udsving i indholdssammensætningen, dog altid indenfor gældende lovmæssige rammer.

I henhold til EU-forordning 178/2002, skal Nutrimins varer til enhver tid kunne spores mindst et handelssted tilbage. Opfylder Nutrimin A/S ikke dette krav er køber berettiget til at afvise varen.

Salgsrammeordre

En given salgsrammeordre med Nutrimin A/S skal indeholde:

Periode, prisaftale ekskl. div. afgifter, vare/produkt, mængde.

Evt. særlige forhold, herunder afvigelser fra Nutrimins salgs- og leveringsbetingelser.

Kontraktmængder

Varerne leveres ligeligt i den aftalte periode i henhold til salgsrammeordren. Afvigelse herfra betragtes som væsentlig misligholdelse og dermed ophævelsesgrund. Ved aftaleperiodens udløb eller ved ophør med aftagelse forinden kan sælger også vælge at betragte et restkvantum som annulleret eller forlænge aftaleperioden.

Nutrimin A/S er berettiget til at kræve differenceafregning af ikke aftagen mængde. Ændringer i købers produktionsforhold fritager ikke køber fra at aftage det aftalte kvantum.

Modtagekontrol/mangler

Køber er forpligtet til at undersøge varen og kontrollere, hvorvidt mængden er i overensstemmelse med den indgåede aftale, i det køber modtager varen. Køber skal sikre ansvarlig behandling og opbevaring af produkterne.

Ønsker køber at reklamere over eventuelle mangler i mængde eller kvalitet, skal dette ske straks efter at manglen er konstateret. Har køber opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke har reklameret som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Beviset for mangler i kvalitet kan kun ske ud fra læsseprøver og ikke fra købers silo eller lignende.

Efter reklamation kan køber kræve omlevering eller efterlevering. Udbedres manglen efterfølgende ikke, har køber ret til at hæve salgsrammeordren. Dette meddeles skriftligt til sælger.

Køber er forpligtet til at begrænse følgeskader bedst muligt. Køber kan kræve erstatning for sit dokumenterbare tab, dog ikke mere end leverancens værdi.

Ansvar for tingskade (& dyr)

Er de leverede varer direkte årsag til skade i købers produktion, kan køber kræve erstatning. Dog er det en betingelse, at køber nøje har fulgt medfølgende brugsanvisninger, og at leverancens defekt bevises ud fra udtagne læsseprøver og ikke fra købers silo eller lignende. Dog hæfter Nutrimin A/S i intet tilfælde for indirekte tab som tidstab, driftstab, avancetab mv. Der henvises i øvrigt til gældende lovgivning om produktansvar.

I det omfang de solgte genstande videresælges gælder følgende:
Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller tab, som sælger efter ovennævnte ikke er ansvarlig for.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden part herom.

Force majeure

Nutrimin A/S, så vel som køber, er i øvrigt fri for ansvar for brud på aftale i det omfang, at dette skyldes omstændigheder, som parterne ikke er herre over. Som eksempler på force majeure kan nævnes krig, brand, strejke eller lockout, mangel på energiforsyning, vareknaphed, sygdom, manglende leverance fra leverandører mv. Den part som påberåber sig sådanne forhold, skal straks skriftlig underrette den anden part. Ophæves en salgsrammeordre jf. force majeure forhold, skal dette ligeledes meddeles skriftligt indenfor en rimelig tidsperiode.

Tvistigheder

Opstår der tvistigheder i forbindelse med salgsrammeordren og de tilhørende bestemmelser, skal disse afgøres efter danske retsregler med Sø- og handelsretten, som værneting. Kan parterne enes om voldgift, udpeger hver part en voldgiftsmand. Sø- og Handelsretten udpeger den tredje voldgiftsmand, som formand for nævnet. En voldgiftskendelse er endelig.

GDPR (Persondata)

Som kunde hos Nutrimin er du registreret i vores kundedatabase med dine persondata. Vi vil derfor gerne meddele dig, hvordan data om din person bliver håndteret og er beskyttet af EU-forordningen om databeskyttelse (GDPR/Persondataforordningen). Når Nutrimin behandler dine oplysninger, har vi fokus på anonymitet og fortrolighed overfor dig som kunde.

  • Vi sikrer at dine data, herunder relevante personlige kontaktdetaljer, kun bliver brugt i forbindelse med de formål, du er blevet præsenteret for.
  • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig.
  • Vi sikrer, at du efter forespørgsel kan få din data slettet og har mulighed, for at få fjernet specifik data, hvis du ønsker det.
  • Den data, vi har om dig, er udelukkende til internt brug og vil ikke blive delt med uvedkommende eller brugt i andre sammenhænge uden forudgående aftale med dig.

Oplysningerne bruges til at identificere dig som kunde, og for at kunne servicere dig bedst muligt, f.eks. med at sende dig relevante oplysninger, at registrere dine køb og betalinger, samt for at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. modtagelse af nyhedsbrev.

Dine data opbevares i det tidsrum, det er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

Tilmeld dig Nutrimin markedsinformation

I vores Nyhedsbrev kan du bl.a. læse ugebrevet fra Agrocom og om cases fra det virkelige liv. Derudover holder vi dig opdateret om nye produkter, foderløsninger og dyretrivsel i stalden.