GENERELLE SALGSBETINGELSER OG VILKÅR

(N/GCOS/1301)

Definitioner

Sælger: Den Nutreco-enhed, der er identificeret i tilbuddet og/eller ordren.
Køber: Den part, der indgår en købsaftale med Sælger om køb af produkter og/eller tjenesteydelser fra Sælger.
Produkter: De produkter, der er specificeret i købsaftalen.

Artikel 1 Anvendelighed

Disse generelle salgsbetingelser gælder for og indgår i alle købsaftaler, der er indgået med sælgeren, for alle sælgers tilbud samt for leverancer og tjenester, som sælgeren leverer. Der kan kun aftales ændringer af disse vilkår og betingelser skriftligt og underskrevet af autoriserede repræsentanter for parterne, og eventuelle ændringer af bestemte købsaftaler gælder ikke for andre købsaftaler, medmindre de udtrykkeligt er bekræftet skriftligt.

Artikel 2 Udbud og kontrakter

1. Et tilbud fra sælgeren udgør ikke et bindende tilbud.
2. En ordre afgivet af køber udgør et tilbud om at indgå en købsaftale med sælger i henhold til disse generelle
salgsbetingelser og vilkårene i et eventuelt relevant tilbud fra sælger.
3. Et sådant tilbud kan accepteres af sælgeren ved skriftlig accept af ordren, mundtlig accept af ordren eller
ved, at sælgeren begynder at opfylde sine forpligtelser i overensstemmelse med eksistensen af en købsaftale.

Artikel 3 Levering

1. De angivne leveringsdatoer skal kun betragtes som omtrentlige. Levering efter den angivne leveringsdato udgør ikke et kontraktbrud fra sælgerens side og giver ikke køber ret til nogen form for afhjælpning. De leverede produkter kan afvige fra beskrivelsen i købsaftalen med hensyn til emballage, mængder/dimensioner og sammensætning, og forudsat at det ikke påvirker produkternes normale brug negativt, udgør en sådan forskel ikke et kontraktbrud fra sælgerens side og giver ikke køberen ret til nogen form for afhjælpning.
2. Produkterne skal leveres som anført i købsaftalen eller, hvis sådanne leveringsbetingelser ikke findes, med “fri fragtmand” (FCA) til sælgers lokaler, altid i overensstemmelse med bestemmelserne i den seneste version af Incoterms, der var gældende på det tidspunkt, hvor købsaftalen blev indgået. Sælgeren kan levere produkterne i rater.
3. Køberen kan anmode om, at sælgeren organiserer transporten af produkterne på købers vegne, og i dette tilfælde er køber er ansvarlig for alle omkostninger og risici i forbindelse med en sådan transport.
4. Køber er forpligtet til at acceptere sælgerens levering af produkterne. Sælgeren kan opbevare produkterne, hvis køberen undlader at acceptere en sådan levering, og køberen skal refundere sælgeren alle hermed forbundne omkostninger og udgifter og forbliver ansvarlig for at betale købsprisen for produkterne. I så fald kan sælgeren til enhver tid videresælge de pågældende produkter til en tredjepart, og i så fald skal køberen refundere sælgeren for ethvert underskud under den købspris, der er aftalt i købsaftalen med køberen, og for alle omkostninger og udgifter, som sælgeren har afholdt i forbindelse med opbevaringen.
5. Hvis parterne aftaler ændringer i beskrivelsen af produkterne i købsaftalen, kan sælgeren efter eget skøn ændre den leveringsdato, der er angivet i købsaftalen, ved at give meddelelse herom til køberen, idet en sådan meddelelse træder i kraft straks efter modtagelsen.

Artikel 4 Klager, inspektionsforpligtelse og overholdelse

1. Sælgeren kan inden leveringen af produkterne for egen regning få taget prøver og kan opbevare disse prøver i en periode efter eget valg.
2. Køber er forpligtet til at inspicere de produkter, som sælgeren har leveret, straks efter modtagelsen. Køber skal indgive skriftlige klager over synlige mangler ved produkterne (herunder, uden begrænsning, klager over mængde, dimensioner, vægt, sidste anvendelsesdato og kvalitet) hurtigst muligt og senest inden for 30 (tredive) dage efter leveringen, og hvis dette ikke sker, betyder det, at køber ikke har nogen ret til at afhjælpe sådanne mangler, og sælger anses for at have opfyldt sine forpligtelser fuldt ud.
3. Køber skal indgive skriftlige klager over usynlige mangler ved produkterne så hurtigt som muligt og senest inden 8 (otte) dage efter den dato, hvor køber bliver opmærksom på eller burde være blevet opmærksom på manglerne, og senest inden 8 (otte) dage efter den anbefalede sidste anvendelsesdato eller, hvis denne ikke foreligger, inden tre måneder efter leveringen af produkterne, og hvis dette ikke sker, betyder det, at køber ikke har noget retsmiddel med hensyn til sådanne mangler, og sælger anses for at have opfyldt sine forpligtelser fuldt ud.
4. Hvis køberen fremsætter en klage over de købte produkter (i overensstemmelse med denne artikel 4), skal han give sælgeren mulighed for at tage en eller flere prøver af produkterne, hvis sælgeren anmoder herom. Et uafhængigt institut, som sælgeren vælger efter eget skøn, får derefter til opgave at teste de prøver, som sælgeren har taget (enten i henhold til artikel 4, stk. 1, eller denne artikel 4, stk. 4, efter sælgers skøn), for købers regning, med henblik på at fastslå, om de af køberen påståede mangler ved produkterne findes. Det uafhængige institut skal af sælgeren instrueres om den prøvemetode, der skal følges, og som skal være i overensstemmelse med branchens sædvanlige prøvetagnings- og prøveprocedurer. Det uafhængige instituts faktuelle konklusioner med hensyn til de af køberen påståede mangler accepteres af og er bindende for parterne som afgørende bevis for produkternes kvalitet.
5. Uden Sælgers skriftlige samtykke må Køber ikke returnere produkter til Sælger. Omkostningerne ved returnering afholdes af Køber, medmindre andet er skriftligt aftalt.
6. Køber skal indgive enhver klage over en faktura skriftligt til sælger inden for 14 (fjorten) dage efter modtagelsen af fakturaen, og hvis dette ikke sker, anses fakturaen for at være korrekt.

Artikel 5 Pris

1. Medmindre andet udtrykkeligt er anført i købsaftalen, er alle aftalte priser angivet i sælgers lovbestemte valuta og er eksklusive moms og andre pålagte statsafgifter, som skal betales af køber.
2. Priserne fastsættes i overensstemmelse med Sælgers prislister, der er gældende på datoen for købers ordre, i det omfang produkterne er omfattet af prislisten, eller som er anført på anden måde i købsaftalen.
3. De aftalte priser er baseret på markedsvilkårene på det tidspunkt, hvor sælger accepterer købers ordre. Sælger har til enhver tid ret til ved meddelelse til køber at ændre den aftalte pris, hvis omkostningsfaktorer, der (med)bestemmer prisen (herunder, men ikke begrænset til, markedspriserne på produkter, ingredienser, råmaterialer, transport, personaleomkostninger, forsikring, valutakurser, skatter og andre finansielle afgifter) stiger mellem datoen for købsaftalen og leveringsdatoen. Hvis prisstigningen udgør mere end 10 % af den oprindelige pris, kan køberen ophæve købsaftalen ved skriftlig meddelelse til sælgeren, forudsat at denne meddelelse modtages inden 3 (tre) dage efter sælgers meddelelse om prisstigningen.

Artikel 6 Betaling

1. Køber skal betale alle fakturaer i overensstemmelse med de betalingsbetingelser, der fremgår af fakturaen. I mangel af sådanne betingelser forfalder betalingen inden 14 dage efter fakturadatoen. 2. Køberen skal betale alle skyldige beløb i henhold til købsaftalen fuldt ud, og køberen må ikke gøre kredit, modregning eller modkrav gældende af nogen som helst grund, og sådanne beløb skal betales fuldt ud ved overførsel til sælgers bank- eller girokonto.
2. Sælgeren har ret til at suspendere opfyldelsen af alle sine forpligtelser over for køberen, herunder forpligtelser i henhold til andre aftaler, indtil køberen har betalt alle forfaldne beløb.
3. Hvis køber undlader at betale et beløb til sælger på forfaldsdatoen, skal køber betale renter af det forfaldne beløb til EURIBOR (30 dages indskud) plus 2 % om året, og sådanne renter vil løbe dagligt fra forfaldsdatoen indtil datoen for betaling af det forfaldne beløb.
4. Køberens forpligtelser kan kræves opfyldt på anfordring, hvis køberen er likvideret, erklæret konkurs eller har fået betalingsstandsning.
5. Sælgeren kan efter eget skøn til enhver tid: kræve delvis eller fuld forudbetaling af de beløb, som køber skal betale til sælgeren; eller kræve, at køber fremskaffer en tredjepartsgaranti for disse beløb til sælgers tilfredshed; eller kræve, at betalingen sker ved hjælp af et uigenkaldeligt remburs, der er bekræftet af en bank, som er acceptabel for sælgeren, og køberens manglende opfyldelse i hvert enkelt tilfælde vil give sælgeren ret til at suspendere leveringen af produkterne.

Artikel 7 Ejendomsforbehold

1. Sælgeren forbeholder sig ejendomsretten til de produkter, som han leverer i henhold til købsaftalen, indtil køberen har betalt fuldt ud (i clearede midler): a. prisen for produkterne; b. prisen for ethvert arbejde, der er udført eller skal udføres i henhold til en sådan købsaftale; c. prisen for ethvert produkt, der er leveret eller skal leveres, og prisen for ethvert arbejde, der er udført eller skal udføres i henhold til enhver anden købsaftale; og d. de beløb, der skal betales i henhold til eventuelle krav i forbindelse med købers brud på en købsaftale.
2. Indtil ejendomsretten til produkterne overgår til køberen, har køberen ikke ret til at pantsætte produkterne eller på anden måde belaste og/eller afhænde dem uden Sælgers forudgående skriftlige samtykke. Videresalg som led i købers normale forretningsaktiviteter er tilladt, medmindre sælgeren skriftligt har meddelt køberen, at han ønsker at udøve sine rettigheder i henhold til ejendomsforbeholdet.
3. Køber er forpligtet til at holde de produkter, der leveres i henhold til hver købsaftale, adskilt og identificerbare og til at behandle disse produkter med rimelig omhu.
4. Køberen giver hermed uigenkaldeligt sælgeren tilladelse til at få adgang til områder, der er i brug hos køberen, med henblik på at få de leverede produkter tilbage, i tilfælde af at sælgers ejendomsret gøres gældende, og køberen skal yde al den bistand, som sælgeren anmoder om i den forbindelse.

Artikel 8 Ansvar og skadesløsholdelse

1. Intet i købsaftalen begrænser eller udelukker Sælgers ansvar for svig eller ethvert ansvar, i det omfang det ikke kan begrænses eller udelukkes i henhold til gældende lovgivning.
2. Sælgerens samlede ansvar i forbindelse med alle krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med købsaftalen, uanset om det er kontraktligt eller erstatningsretligt (herunder uagtsomhed) eller på anden vis, må ikke overstige et beløb svarende til den pris, som køberen har betalt eller skal betale i henhold til købsaftalen.
3. Sælgerens samlede ansvar i forbindelse med alle krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med hver levering af produkter, der er aftalt i henhold til en købsaftale, uanset om det er kontraktligt, erstatningsretligt (herunder uagtsomhed) eller på anden vis, må ikke overstige et beløb svarende til den pris, som køberen har betalt eller skal betale for den pågældende levering af produkter i henhold til købsaftalen.
4. Sælgerens samlede ansvar i forbindelse med alle krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med hver levering af en tjenesteydelse, der er aftalt i henhold til en købsaftale, uanset om det er kontraktligt, erstatningsretligt (herunder uagtsomhed) eller på anden måde, må ikke overstige et beløb svarende til den pris, som køberen har betalt eller skal betale for den pågældende tjenesteydelse i henhold til købsaftalen.
5. Sælgeren er ikke ansvarlig, hverken i kontrakt eller tort (herunder uagtsomhed) eller på anden vis for: tab af fortjeneste eller forventet fortjeneste; tab af indtægter eller indkomst; tab af goodwill; eller indirekte tab eller følgetab af nogen art.
6. Køber skal skadesløsholde Sælger og dennes tilknyttede selskaber, ansatte og agenter for alle forpligtelser, omkostninger og udgifter i forbindelse med krav fra tredjeparter, der opstår som følge af eller i forbindelse med købers videre levering eller forarbejdning af produkterne. Køber er forpligtet til at købe og opretholde en passende forsikring med hensyn til krav fra tredjemand, der opstår som følge af eller i forbindelse med en sådan viderelevering eller forarbejdning.
7. Køber har ikke ret til at indgive et krav mod sælger som følge af eller i forbindelse med købsaftalen, uanset om det er kontraktligt eller erstatningsretligt (herunder uagtsomhed) eller på anden måde, mere end 12 (tolv) måneder efter den dato, hvor de relevante omstændigheder, der giver anledning til et krav, opstod, eller, hvis senere, hvor køber med rimelighed burde have fået kendskab til de omstændigheder, der giver anledning til et krav.

Artikel 9 Rådgivning, rapporter osv.

Hvis sælgeren giver køber rådgivning og/eller teknisk support, må køber ikke være afhængig af denne, og sælger garanterer ikke for nøjagtigheden og fuldstændigheden af denne rådgivning og support, og sælgerens ansvar i forbindelse med eller som følge af denne rådgivning og support er udelukket i videst muligt omfang i henhold til loven.

Artikel 10 Indhold og garantier

1. Med forbehold af formaningerne i denne artikel 10 garanterer sælgeren, at sammensætningen af de produkter, som han leverer, på produktionstidspunktet og indtil den angivne sidste anvendelsesdato, forudsat at de opbevares under passende forhold, var som angivet på emballagen eller, alt efter omstændighederne, de specifikationer, der er aftalt i købsaftalen. Hvis der ikke er angivet nogen sidste anvendelsesdato, er sidste anvendelsesdato 3 (tre) måneder fra leveringsdatoen. Dette er den eneste garanti, der gives. Køberen er klar over, og parterne er enige om, at produkternes sammensætning kan ændre sig som følge af tidens gang, temperatur, fugtighed og andre miljømæssige faktorer.
2. Medmindre det fremgår af købsaftalen, er alle garantier, betingelser og andre vilkår, der er underforstået i henhold til gældende lovgivning, i videst muligt omfang udelukket fra købsaftalen.
3. De aftalte specifikationer er gennemsnitsværdier, medmindre andet er meddelt køberen, og eventuelle analytiske tolerancer, der er gældende på leveringstidspunktet, gælder for gennemsnitsværdierne. Testdata er kun erhvervet under specifikke omstændigheder, hvorfor resultaterne kan variere fra produkt til produkt og fra omstændighed til omstændighed. Billeder, tegninger og testresultater og/eller prøver, størrelser, vægt, kemisk stabilitet og andre tekniske specifikationer gælder som en indikation og giver et generelt indtryk af produktet.
4. Sælgeren garanterer over for køberen, at alle ydelser, der er aftalt i henhold til en købsaftale, skal leveres med rimelig omhu og dygtighed.

Artikel 11 Force majeure

1. Sælgeren er ikke ansvarlig for misligholdelse eller forsinkelse i opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til købsaftalen, i det omfang en sådan opfyldelse forhindres, hindres eller forsinkes som følge af force majeure; hvor “force majeure” betyder en omstændighed eller et forhold uden for sælgers direkte kontrol, herunder (uden begrænsning) oversvømmelse, brand, eksplosion, lynnedslag, terrorisme, transportrestriktioner, forurening, risiko for forurening, afbrydelse af forretningsaktiviteter, defekter i eller skader på produktionsmidler, strejker eller lignende handlinger, misligholdelse fra tredjeparter, regeringsforanstaltninger og mangel på råvarer eller stagnation i forsyningerne af råvarer eller halvfabrikata.
2. I tilfælde af at force majeure fortsætter i en periode på mere end fire på hinanden følgende uger, kan hver part opsige købsaftalen ved at give den anden part skriftlig meddelelse herom, som træder i kraft straks efter modtagelsen.
3. Hvis sælgeren delvist har opfyldt sin forpligtelse på det tidspunkt, hvor købsaftalen ophæves i henhold til denne artikel, skal køberen betale en forholdsmæssig andel af den aftalte pris på grundlag af det allerede udførte arbejde.

Artikel 12 Tekniske og lovbestemte krav

Sælgeren skal sikre, at de leverede produkter opfylder de specifikke tekniske og lovbestemte krav eller standarder, der er fastsat i love og bestemmelser i det land, hvor de er produceret. Køber må ikke importere produkterne til noget land uden at sikre, at de overholder de lokale tekniske og lovmæssige krav, der gælder i importlandet. Køber skal holde Sælger skadesløs for alle forpligtelser, omkostninger og udgifter, der opstår som følge af købers overtrædelse af denne artikel.

Artikel 13 Fortrolighed

Ingen af parterne må videregive den anden parts fortrolige oplysninger til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part og må ikke anvende sådanne fortrolige oplysninger til andre formal end købsaftalen.

Artikel 14 Gældende ret/jurisdiktion

1. Hvis Sælger er registreret i en stat, provins eller andet administrativt område i et land, der har et retssystem, der kan regulere handelsaftaler, skal købsaftalen reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i et sådant administrativt område. I modsat fald skal købsaftalen være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor sælgeren er registreret. Anvendelsen af De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb af varer, undertegnet i Wien den 11. april 1980 (traktatserie 1981, 184 og 1986, 61), er udelukket.
2. I forbindelse med ethvert spørgsmål, der opstår i henhold til eller i forbindelse med købsaftalen, accepterer parterne uigenkaldeligt at underkaste sig enekompetence for domstolene i den delstat, provins eller andet administrative område, hvor sælgeren er registreret (hvis det er relevant), eller i øvrigt enekompetence for domstolene i det land, hvor sælgeren er registreret.

Artikel 15 Afsluttende bestemmelser

1. Hvis en bestemmelse i købsaftalen af en kompetent domstol anses for at være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves af en hvilken som helst grund, skal en sådan bestemmelse adskilles fra de øvrige bestemmelser i købsaftalen, og resten skal fortsat være fuldt ud gældende og have fuld virkning.
2. Den engelske version af disse generelle salgsbetingelser har forrang for enhver oversættelse

Fradrag/tillæg – Sækkevarer

Med mindre andet er aftalt, gælder følgende fradrag/tillæg:

Minimum kg Rabat-tillæg kr. pr. 100 kg
0 60,00
500 35,00
1.500 10,00
3.000 0,00
5.000 -4,00
10.000 -6,00
16.000 -8,00
22.000 -10,00

Prisen er pr. 100 kg basis 3.000-4.999 kg leveret i bigbags á 1000 kg.

Pristillæg ved bigbags á 500 kg er kr. 5,00/100 kg og ved småsække kr. 15,00/100 kg.

Fradrag/tillæg – Løsvarer

Med mindre andet er aftalt, gælder følgende fradrag/tillæg:

Minimum kg Rabat-tillæg kr. pr. 100 kg
3.000 20,00
6.000 10,00
12.000 -5,00
18.000 -6,00
24.000 -7,00

Prisen er pr. 100 kg basis 6.000-11.999 kg leveret pr. leveringsadresse aflæsset i silo der kan håndtere op til 2 bar tryk. Levering af løsmineraler sker med tankbil i nummermærkede silorør. For fri levering skal der bestilles minimum 3 tons løsmineraler.

Bestillingsfrister

Bestillingsfrist for levering af varer på varetur og for løsmineraler er senest 5 hverdage før leveringsdagen.

Bestillingsfrist for levering af varer med receptændringer på varetur og for løsmineraler er senest 7 hverdage før leveringsdagen.

Hasteleverancer tillægges et gebyr på kr. 350,00 pr. leverance

Leveringsbetingelser

Varer leveres til adressen på varetur ved køb af min. 750 kg og køb for kr. 2.500,00 pr. ordre.

Bestilling under 750 kg og kr.2.500 tillægges fragtomkostninger på kr. 250,00.

Pallerne er som udgangspunkt byttepaller. De debiteres med kr. 175,00 og krediteres med kr. 85,00 ved godkendt stand, med forbehold for varer, der handles på engangspaller. Ved negativ pallesaldo krediteres returpaller, ud over det leverede antal, med kr. 25.

Levering af løsmineraler sker med tankbil i nummermærkede silorør. For fri levering skal der bestilles minimum 3 tons løsmineraler.

Køber kan frit disponere over varerne når leverancen er modtaget på den angivne leveringsadresse.

Kvalitet og sporbarhed

Varen leveres med den aftale kvalitets- og råvaresammensætning i henhold til de på varen angivne etiketter. Dog har Nutrimin A/S ret til at tilpasse indholdet i henhold til eventuelle ændrede krav fra EU eller regeringen. Køber accepterer mindre udsving i indholdssammensætningen, dog altid indenfor gældende lovmæssige rammer.

I henhold til EU-forordning 178/2002, skal Nutrimins varer til enhver tid kunne spores mindst et handelssted tilbage. Opfylder Nutrimin A/S ikke dette krav er køber berettiget til at afvise varen.

Salgsrammeordre

En given salgsrammeordre med Nutrimin A/S skal indeholde:

Periode, prisaftale ekskl. div. afgifter, vare/produkt, mængde.

Evt. særlige forhold, herunder afvigelser fra Nutrimins salgs- og leveringsbetingelser.

GDPR (Persondata)

Som kunde hos Nutrimin er du registreret i vores kundedatabase med dine persondata. Vi vil derfor gerne meddele dig, hvordan data om din person bliver håndteret og er beskyttet af EU-forordningen om databeskyttelse (GDPR/Persondataforordningen). Når Nutrimin behandler dine oplysninger, har vi fokus på anonymitet og fortrolighed overfor dig som kunde.

  • Vi sikrer, at dine data, herunder relevante personlige kontaktdetaljer, kun bliver brugt i forbindelse med de formål, du er blevet præsenteret for.
  • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig.
  • Vi sikrer, at du efter forespørgsel kan få din data slettet og har mulighed, for at få fjernet specifik data, hvis du ønsker det.
  • Den data, vi har om dig, er udelukkende til internt brug og vil ikke blive delt med uvedkommende eller brugt i andre sammenhænge uden forudgående aftale med dig.

Oplysningerne bruges til at identificere dig som kunde, og for at kunne servicere dig bedst muligt, f.eks. med at sende dig relevante oplysninger, at registrere dine køb og betalinger, samt for at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. modtagelse af nyhedsbrev.

Dine data opbevares i det tidsrum, det er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

Tilmeld dig Nutrimin markedsinformation

I vores Nyhedsbrev kan du bl.a. læse ugebrevet fra Agrocom og om cases fra det virkelige liv. Derudover holder vi dig opdateret om nye produkter, foderløsninger og dyretrivsel i stalden.

Eksperter i dyreviden